Det første HCLS-projekt er en omfattede totalrenovering af den tidligere Hedeskov Skole fra 1910, som skal danne rammerne om Centret, når bygningen står færdig.

Hedeskov Skole, 2021

Ligesom alle andre projekter, der udspringer fra HCLS, vil vi i renoveringsprocessen have fokus på bæredygtighed, da byggebranchen er og bliver en af de største syndere, når det gælder udledning af klimagasser. Vores ambition er at skabe en bygning med et godt indeklima som en altoverskyggende parameter, da vi mennesker i gennemsnit opholder os 90% af tiden indendørs. Med dette for øje, vil vi i projektet have særligt fokus på at vælge byggematerialer og metoder til energieffektivisering, der både er bæredygtige og samtidig har direkte betydning for indeklimaet – og dermed for et sundt liv i bygningen.

Vi ønsker at dokumentere processen skridt for skridt, da vi har erfaret, at der mangler viden på området. For at skabe det bedste udgangspunkt har vi allieret os med arkitektfirmaet Djernes & Bell, landskabsarkitekt Kjeld Slot og dygtige materialeeksperter, som alle forstår alvoren i, at de klimaforandringer, vi oplever, er menneskeskabte og kalder på handling.

I fællesskab med disse ressourcepersoner vil vi diskutere og eksperimentere med bæredygtige løsninger – for eksempel vedrørende opbygningen af terrændæk, tagkonstruktion og tilblivelsen af spildevandsanlæg. Eller hvordan vi optimalt bringer naturen ind i bygningen.

Så – hvis du er interesseret i bæredygtig bygningsrenovering, så følg med enten her på siden eller på vores Instagram-profil. Begge steder vil vi løbende dele vores proces og formidle den læring og erfaring, vi indhøster undervejs i renoveringen af den gamle skolebygning.

Vores tilgang til bæredygtighed

Vi tror på, at bæredygtighed skabes i balancen mellem miljømæssige og sociale hensyn. Med det for øje har vi forud for renoveringen fastlagt 3 projektspecifikke bæredygtighedsmål, som danner udgangspunkt for den bæredygtige renovering af stedet: 

 

Ressourceoptimering – Sundt indeklima – Energieffektivisering

 

Vi anvender hovedsageligt biobaserede byggematerialer og fokuserer på genbrug og genanvendelse for at imødekomme vores mål for optimering af ressourcer. I de tilfælde hvor vi har flere materialer/løsninger at vælge imellem, foretager vi en livscyklusvurdering (LCA) og vælger materialet med den laveste miljøpåvirkning; samtidig har materialets pris også indflydelse på vores valg. Vi undgår så vidt muligt brug af problematiske stoffer, som beviseligt er til skade for både sundhed og miljø. Vi sikrer herved et sundt indeklima til gavn for sundhed og trivsel.

Vores fokus på genbrug og genanvendelse indgår både i forbindelse med bygningens nedrivningsog renoveringsfase. For at skabe overblik og få renere affaldsfraktioner har vi forud for renoveringen fået foretaget en miljøscreening, som har givet os viden om, hvorvidt der er problematiske kemikalier i byggeaffaldet, hvilke stoffer det drejer sig om og hvor de er, så de kan sorteres fra og håndteres særskilt. I de tilfælde hvor vi bruger materialer, som ikke allerede findes i bygningen, vil vi forsøge at skaffe dem fra andre (gerne lokale) nedrivnings- eller renoveringsprojekter.  

En anden måde hvorpå vi sikrer bedre udnyttelse af vores ressourcer, er ved at optimere bygningens ressourceforbrug under drift. Dette gør vi ved anvendelse af lokale og fornybare ressourcer, herunder: vertikal jordvarme læs mere, regnvandsopsamling, pilerensningsanlæg og solceller, som alle imødekommer vores mål for energieffektivisering.